تحصیل در نروژ-دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم ایران هستند.

 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه یک (عالی)

 

The Norwegian University of Science & Technology (NTNU)             www.ntnu.no

The University of Bergen (UiB)                                                        www.uib.no

The University of Oslo (UiO)                                                           www.uio.no

The University of Tromsø (UiT)                                                       www.uit.no

The University of Stavanger (UiS)                                                   www.uis.no

Norwegian University of Life Sciences (UMB)                                  www.umb.no

The University of Agder (UiA)                                                         www.uia.no

The Oslo School of Architecture and Design (AHO)                          www.aho.no

BI - Norwegian School of Management                                              www.bi.no

 School of Mission and Theology                                                     www.mhs.no

 Norwegian School of Economics and Business administration (NHH)   www.nhh.no

 Norwegian School of Sport Sciences (NIH)                                        www.nih.no

 Norwegian School of Veterinary Science (NVH)                              www.veths.no

 Norwegian Acadamy of Music (NMH)                                               www.nmh.no

MF Norwegian School of Theology (MF)                                             www.mf.no

 

 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه دو (خوب)

 Diakonhjemmet University College                                 www.diakonhjemmeths.no

 Forsvarets ingeniørhøgskole                                                               www.mil.no

 Akershus University College                                                              www.hiak.no

 Bergen University College                                                                   www.hib.no

 Bodø University College                                                                    www.hibo.no

 Buskerud University College                                                              www.hibu.no

 Finmark University College                                                                www.hifm.no

 Gjøvik University College                                                                     www.hig.no

 Harstad University College                                                                  www.hih.no

 Hedmark University College                                                              www.hihm.no

 Lillehammer University College                                                            www.hil.no

 Molde University College                                                             www.himolde.no

 Narvik University College                                                                    www.hin.no

 Nesna University College                                                             www.hinesna.no

 Nord-Trøndelag University College (HiNT)                                          www.hint.no

Oslo University College                                                                      www.hio.no

 Sogn og Fjordane University College                                                  www.hisf.no

 Stord/Haugesund University College                                                   www.hsh.no

 Sør-Trøndelag University College                                                       www.hist.no

Telemark University College                                                                www.hit.no

 Vestfold University College                                                                www.hive.no

 Volda University College                                                                www.hivolda.no

 Østfold University College                                                                   www.hiof.no

 Aalesund University College                                                              www.hials.no

 Bergen National Acadamy of the Arts                                                  www.khib.no

 Oslo National Academy of the Arts                                                      www.khio.no

 Krigsskolen                                                                             www.krigsskolen.no

 Royal Norwegian Air Force                                                                   www.mil.no

 The Norwegian School of Information Technology                                  www.nith.no

 Norwegian Teacher Academy Bachelor- and masterstudies                      www.nla.no

 The Norwegian Police University College                                               www.phs.no

 Sámi University College                                                               www.samiskhs.no

 Sjøkrigsskolen                                                                                     www.mil.no

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه سه (متوسط) برای مدارک این دانشگاه­ها لازم است برنامه مصوب دوره تحصیلی نیز ارائه شود.

 Ansgar School of Theology and Mission                                         www.ansgarhs.no

 Arkivakademiet                                                                          www.riksarkivet.no

 Atlantis medisinske høgskole                                                               www.amh.no

 Baptistenes Teologiske Seminar                                                       www.baptist.no

 Barratt Due Institute of Music                                                      www.barrattude.no

Betanien deaconal university college                       ww.betaniensykepleierhogskole.no

Bergen School of Architecture                                        www.bergenarkitektskole.no

Bjørknes College                                                                           www.bjorkens.no

Campus Kristiania                                                                www.campuskritiania.no

Den norske Ballethøyskole                                                                    www.dnbn.no

The Norwegian Eurythmy College                                                      www.eurytmi.no

Queen Mauds College                                                                        www.dmmh.no

Encefalon                                                                                     www.encefalon.no

Fjellhaug skoler                                                                              www.fjellhaug.no

Bergen Deaconess University College                                    www.utdanningibergen.no

Høgskolen i Staffeldtsgate                                                         www.staffeldtsgate.no

Diakonova University College                                                           www.diakonova.no

The Norwegian College for Agriculture and Rural Development (HLB)            www.hlb.no

 Lovisenberg diakonoale høgskole                                                               www.ldh.no

 Gimlekollen School of Journalism and Communication (GSJC)    www.mediehogskolen.no

 NKI Distance Education                                                                             www.nki.no

NLA - School of Religion, Education and Intercultural studies                        www.nla.no

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                                                              www.gestalt.no

Norsk høgskole for helhetsterapi                                                           www.helhet.no

The Rudolf Steiner University College                                            www.rshoyskolen.no

Skrivekunstakademiet                                                                    www.skrivekunst.no

 

/ 0 نظر / 629 بازدید