تحصیل در مقطع دکتری در کشور سوئد - تحصیل رایگان در اروپا

تحصیل بدون مدرک زبان

یکی از پیش نیازهای تحصیل در اروپا داشتن مدرک زبان است. اما در صورتی که شما مدرک زبان ندارید برای شما فرصت ویژه ای وجود دارد.

تحصیل رایگان

در صورتی که به لحاظ علمی از سطح بالایی برخوردار و به دنبال تحصیل رایگان در اروپا هستید برای شما فرصت ویژه ای وجود دارد.

همایش اعزام دانشجو

همایش اعزام دانشجو 5 آذر ماه در دانشگاه آزاد تهران جنوب برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک بالا کلیک کنید.

تحصیل در مقطع دکتری در کشور سوئد

۱۳۸٩/٦/٤

جهت آشنایی متقاضیان عزیز تحصیل دکتری کشور سوئد و اخذ پذیرش دکتری در قسمت ادامه مطالب فهرست کامل بهمراه جزییات تماس دانشگاههایی که در مقطع دکتری پذیرش دارند می توانید ببینید.

توجه داشته باشد تحصیل دوره دکتری از نوع تحصیل رایگان می باشد


Universities and Institutions of Higher Education with the right to award postgraduate degrees

 

State

Uppsala University
www.uu.se/english
Box 256SE- 751 05 UPPSALA
Phone +46 18 471 00 00
Fax: +46 18 471 20 00
E-mail: registrator@uu.se

Lund University
www.lu.se/lund-university
Box 117SE- 221 00 LUND
Phone +46 46 222 00 00
Fax: +46 46 222 47 11
E-mail: registrator@lu.se

Universityof Gothenburg
www.gu.se/english/
Box 100SE- 405 30 GÖTEBORG
Phone +46 31 786 00 00
Fax: +46 31 786 10 64
E-mail: info@gu.se

Stockholm University
www.su.se/english/
SE- 106 91 STOCKHOLM
Phone: +46 8 16 20 00
Fax: +46 8 15 95 22
E-mail: registrator@su.se

Umeå University
www.umu.se/umu/index_eng.html
SE- 901 87 UMEÅ
Phone: +46 90 786 50 00
Fax: +46 90 786 54 88
E-mail: umea.universitet@umu.se

Linköping University
www.liu.se/en/
SE- 581 83 LINKÖPING
Phone: +46 13 28 10 00
Fax: +46 13 28 28 25
E-mail: liu@liu.se

Karolinska Institute
info.ki.se/index_en.html
SE- 171 77 STOCKHOLM
Phone +46 8 728 64 00
Fax: +46 8 31 11 01
E-mail: info@ki.se

Royal Institute of Technology
www.kth.se/?l=en_UK
SE- 100 44 STOCKHOLM
Phone +46 8 790 60 00
Fax: +46 8 790 65 00
Admissioninformation: admission@admin.kth.se
E-mail: registrator@kth.se

Luleå University of Technology
www.ltu.se/?l=en
SE- 971 87 LULEÅ
Phone +46 920 49 10 00
Fax: +46 920 49 13 99
E-mail: universitetet@ltu.se

Swedish University of Agricultural Sciences
www.slu.se/?id=580 »
Box 7070SE- 750 07 UPPSALA
Phone: +46 18 67 10 00
Fax: +46 18 67 20 00
E-mail: registrator@slu.se

Karlstad University
www.kau.se/eng/
SE- 651 88 KARLSTAD
Phone: +46 54 700 10 00
Fax: +46 54 700 14 60
E-mail: info@kau.se

Linnaeus University
lnu.se/?l=en
SE- 351 95 VÄXJÖ
Phone: +46 772 28 80 00
Fax: +46 470 832 17
E-mail: info@lnu.se

Mid Sweden University
www.miun.se/default____22057.aspx
SE- 851 70 SUNDSVALL
Phone: +46 771 97 50 00
Fax: +46 771 97 50 01
E-mail: info@miun.se

Örebro University
http://www.oru.se/English/
SE- 701 82 ÖREBRO
Phone +46 19 30 30 00
Fax: +46 19 33 02 38
E-mail: info@oru.se

Blekinge Institute of Technology
www.bth.se/eng
SE- 371 79 KARLSKRONA
Phone +46 455 38 50 00
Fax: +46 455 38 50 57
E-mail: registrator@bth.se

Malmö University College
www.mah.se/default____12978.aspx
SE- 205 06 MALMÖ
Phone +46 40 665 70 00
Fax: +46 40 665 71 53
E-mail: info@mah.se

Mälardalen University College
www.mdh.se/redirector?lang=en&redirectUrl=/
Box 883SE- 721 23 VÄSTERÅS
Phone: +46 21 10 13 00
Fax: +46 21 10 13 20
E-mail: info@mdh.se

 

Private sector

Chalmers University of Technology
www.chalmers.se/en/
SE- 412 96 GÖTEBORG
Phone: +46 31 772 10 00
Fax: +46 31 772 38 72
E-mail: registrator@chalmers.se

Stockholm School of Economics
www.hhs.se/default.htm
Box 6501SE- 113 83 STOCKHOLM
Phone: +46 8 736 90 00
Fax: +46 8 31 81 86
E-mail: info@hhs.se

Jönköping University Foundation
www.hj.se/eng/
Box 1026
SE- 551 11 JÖNKÖPING
Phone: +46 36 10 10 10
Fax: +46 36 15 08 12
E-mail: info@hj.se

 

University Colleges

 

State

Borås University College
www.hb.se/english/
SE- 501 90 BORÅS
Phone: +46 33 435 40 00
Fax: +46 33 435 40 01
E-mail: registrator@hb.se

Dalarna University College
www.du.se/en
SE- 791 88 FALUN
Phone: +46 23 77 80 00
Fax: +46 23 77 80 80
E-mail: registrator@du.se

Gotland University College
mainweb.hgo.se/adm/eng.nsf/
SE- 621 67 VISBY
Phone: +46 498 29 99 00
Fax: +46 498 29 99 62
E-mail: info@hgo.se

Gävle University College
www.hig.se/english
SE- 801 76 GÄVLE
Phone: +46 26 64 85 00
Fax: +46 26 64 86 86
E-mail: registrator@hig.se

Halmstad University College
www.hh.se/english  
Box 823
SE- 301 18 HALMSTAD
Phone: +46 35 16 71 00
Fax: +46 35 14 85 33
E-mail: registrator@hh.se

Kristianstad University College
www.hkr.se/?epslanguage=EN
SE- 291 88 KRISTIANSTAD
Phone: +46 44 20 30 00
Fax: +46 44 12 96 51
E-mail: info@hkr.se

Skövde University College
www.his.se/english
Box 408SE- 541 28 SKÖVDE
Phone: +46 500 44 80 00
Fax: +46 500 41 63 25
E-mail: info@his.se

University College of Physical Education and Sports
www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=729
Box 5626SE- 114 86 STOCKHOLM
Phone: +46 8 402 22 00
Fax: +46 8 402 22 80
E-mail: registrator@gih.se

Swedish National Defence College
www.fhs.se/en/
Drottning Kristinas väg 37
SE- 115 93 Stockholm
Phone: Internationell telefon
Fax: Internationell fax
E-mail: exp@fhs.se

Södertörn University College
webappo.web.sh.se/C1256C8A0066623D/tmt.view/472C6E80B755CC26C1256C8B0015AEB5
Alfred Nobels allé 7
SE- 141 89 HUDDINGE
Phone: +46 8 608 40 00
Fax: +46 8 608 40 10
E-mail: info@sh.se

University College West
www.hv.se/extra/pod/?module_instance=9
SE- 461 86 TROLLHÄTTAN
Phone: +46 520-22 30 00
Fax: +46 520-22 30 99
E-mail: registrator@hv.se

 

Private sector

Ersta Sköndal University College
www.esh.se/?id=1&L=1&big=
Box 11189
SE- 100 61 STOCKHOLM
Phone: +46 8 555 050 00
Fax: +46 8 555 050 60
E-mail: info@esh.se  

Gammelkroppa School of Forestry
www.gammelkroppa.pp.se/
Box 64SE- 682 22 FILIPSTAD
Phone: +46 18 16 99 00
Fax: +46 18 169 910
E-mail: skogsskolan@gammelkroppa.pp.se

Johannelund Theological Seminary
www.johannelund.nu/
Heidenstamsgatan 75
SE- 754 27 UPPSALA
Phone: +46 18 16 99 00
Fax: +46 18 169 910
E-mail: johannelund@efs.svenskakyrkan.se

Stockholm School of Theology
www.ths.se/english.html
Åkeshovsvägen 29
SE- 168 39 Bromma
Phone: +46 8 564 357 00
Fax: +46 8 564 357 06
E-mail: ths@ths.se

The Newman Institute for Catholic Studies
www.newman.se/index_en.htm
Slottsgränd 6
SE- 753 09 Uppsala
Phone: +46 18 580 07 00
Fax: +46 18 580 07 20

Red Cross University College of Nursing
www.rkh.se
Teknikringen
SE- 114 28 STOCKHOLM
Phone: +46 8 690 01 00
Fax: +46 8 690 01 90
E-mail: info@rkh.se

Sophiahemmet University College
www.sophiahemmethogskola.se/visa_2008_.asp?sida=114
Box 5605SE- 114 86 STOCKHOLM
Phone: +46 8 406 20 00
Fax: +46 8 10 29 09
E-mail: info@sophiahemmethogskola.se

Örebro Theological Seminary
www.orebromissionsskola.se/viewText.do?textID=0160
Box 1623
SE- 701 16 ÖREBRO
Phone: +46 19 30 77 50
Fax: +46 19 30 77 79
E-mail: missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se

 

University Colleges of Arts

 

State

University of Dance and Cirkus
www.doch.se/web/In_English.aspx
Box 27043 SE- 102 51 STOCKHOLM
Phone: +46 8 562 274 00
Fax: +46 8 562 274 10
E-mail: info@doch.se

University College of Film, Radio, Television and Theatre
www.dramatiskainstitutet.se/web/In_English.aspx
Box 27090
SE- 102 51 STOCKHOLM
Phone: +46 8 55 57 20 00
Fax: +46 8 55 57 20 05
E-mail: kansli@draminst.se

University College of Art, Craft and Design
http://www.konstfack.se/konstfack/jsp/polopoly.jsp?d=10&t=1&l=en
Box 3601
SE- 126 27 STOCKHOLM
Phone: +46 8 450 41 00
Fax: +46 8 783 05 63
E-mail: registrator@konstfack.se
Questions about studying at Konstfack: studentkansli@konstfack.se

Royal University College of Fine Arts
http://www.kkh.se/english/megaFrame.html
Box 16315
SE- 103 26 STOCKHOLM
Phone: +46 8 614 40 00
Fax: +46 8 679 86 26
E-mail: info@kkh.se

Royal College of Music in Stockholm
http://www.kmh.se/home_en.php
Box 27711
SE- 115 91 STOCKHOLM
Phone: +46 8 16 18 00
Fax: +46 8 664 14 24
E-mail: info@kmh.se

Stockholm University College of Opera
http://www.operahogskolan.se/english/main.html
Teknikringen 35
SE- 114 28 STOCKHOLM
Phone: +46 8 545 810 60
Fax: +46 8 545 810 61
E-mail: registrator@operahogskolan.se

Stockholm University College of Acting
www.teaterhogskolan.se/web/In_English.aspx
Box 10038
SE- 10055 STOCKHOLM
Phone: +46 8 556 093 00
Fax: +46 8 702 95 80
E-mail: info@teaterhogskolan.se

 

Private sector

Beckmans College of Design
www.beckmans.se/
Nybrogatan 8
SE- 114 34 STOCKHOLM
Phone: +46 8 660 20 20
Fax: +46 8 665 00 87
E-mail: info@beckmans.se

University College of Music Education
http://www.smpi.se/smi/eng.html
Box 26164
SE- 100 41 STOCKHOLM
Phone: +46 8 611 05 02
Fax: +46 8 611 52 61
E-mail: info@smpi.se

 

Independent organisations with the right to award second cycle programmes in Psychotherapy

These are private organisations and are entitled to charge tuition fees:

Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi
http://www.cbti.se
Sabbatsbergs SjukhusBox 6401
SE- 113 82 Stockholm
Phone: +46 8 690 52 60
Fax: +46 8 690 59 70
E-mail: info@cbti.se

The Erica Foundation
http://www.ericastiftelsen.se/eng/eng.htm
Odengatan 9
SE- 114 24 Stockholm
Phone: +46 8 402 17 60
Fax: +46 8 10 96 91
E-mail: mail@ericastiftelsen.se

Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning
http://www.sapu.se/
Brännkyrkagatan 76
SE- 118 23 STOCKHOLM
Phone: +46 8 642 10 24
Fax: +46 8 642 10 24
E-mail: info@sapu.se

The S:t Lukas organization
http://www.sanktlukas.se/
Box 17240
SE- 104 62 STOCKHOLM
Phone: +46 8 658 48 84
Fax: +46 8 669 47 19
E-mail: info@sanktlukas.se

Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg AB
http://www.cognitivterapi.se/
Thorilds gränd 1
SE- 442 31 KUNGÄLV
Phone: +46 303 20 75 60
Fax: +46 303 20 75 61
E-mail: info@cognitivterapi.seدیدگاه شما